به سوی "خدا"

تو که میخواهی از دره های پلیدی و پستی گذر کنی و به کوههای تقوا

و درستی نظر کنی و در معراج به اوج ایمان سفر کنی ، از تن خاکی خویش

گذر کن تا،از "خود" به سوی "خدا" سفر کنی.

/ 0 نظر / 4 بازدید