خدا کجاست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

خدا در نگاه منتظر کسی است که به دنبال خبری از توست

خدا در قلبی است که برای تو می تپد

خدا در لبخندی است که با نگاه مهربان تو  جانی دوباره می گیرد

خدا آن جاست!در جمع عزیزترین هایت

خدا در دستیست که به یاری می گیری

در قلبی است که شاد می کنی

در لبخندی است که  به لب  می نشانی

خدا در عطر خوش نان است

خدا را در کوچه پس کوچه های درویشی و دور از انسان ها جستوجو مکن

خدا آن  جا نیست

در جاییست که همه  شادند

در نگاه عاشقانه شخصی به همسرش

باید از فرصت های کوتاه زندگی ,جاودانگی را جست

زندگی چالشی بزرگ است ,مخاطره ای عظیم

فرصت یکه و یکتای زندگی را

نباید صرف چیز های کم بها کرد

چیز های اندک که مرگ آن ها را از ما می گیرد

زندگی کاروان سرایی است  که شب در آن اتراق می کنیم

و سپیده دم از آن بیرون می رویم

فقط چیز هایی اهمیت دارند که وقت کوچ ما از خانه بدن,با ما همراه باشند

همچون معرفت خدا

به خود آییم……….

دنیا چیزی نیست که آن را وا گذاریم

دنیا چیزی است که باید آن را برداریم و  با خود همراه کنیم

ساکنان حقیقی میدانند که همه ی آن زندگی با شکوه هدیه ای از طرف خداوند است

و بهره ی خود را از دنیا فراموش نمی کنند

کسانی که از دنیا رو بر می گردانند

نگاهی تیره و یاس آلود دارند

آنها دشمن زندگی و شادمانی اند

خداوند زندگی را به ما نبخشیده تا از آن روی برگردانیم

سر انجام خداوند از من و  تو خواهد پرسید:

   آیا ((زندگی)) را ((زندگی)) کرده ای

 

/ 0 نظر / 3 بازدید