یادت باشد که اگر.....

یادت باشدکه اگر:

 

دنیایت کوچک باشد همه چیز را بزرگ میبینی.

 

غمها هر کدام برایت دیواری میشوند که جلو تو و خوشبختی ات را سد میکنند.

 

 

غصه ها همانند دیوها در افسانه ها میشوند و تو را به وحشت می اندازند.

 

اما اگر دنیایت بزرگ باشد و با نگاهی زیبا به دنیا بنگری تمام غمها و غصه ها برایت کوچک

 

 میشوند.آنقدر کوچک و حقیر که با تبسم به آنها می نگری و تو همیشه پیروز میدانی.

 

/ 0 نظر / 8 بازدید