خدا هست هنوز...

ماه من...

غصه چرا ؟؟

تو مرا داری و من هر شب و روز

آرزویم همه خوشبختی توست

ماه من...

دل به غم دادن و از یأس سخن ها گفتن

کار آنهایی نیست که خدا را دارند

ماه من...

غم و اندوه اگر هم روزی ، مثل باران بارید

یا دل شیشه ای ات از لب پنجره عشق

زمین خورد و شکست

با نگاهت به خدا چتر شادی واکن

و بگو با دل خود که خدا هست

خدا هست هنوز

او همانیست که در تارترین لحظه شب

راه نورانی امید نشانم می داد

او همانیست که هر لحظه دلش می خواهد

همه زندگی ام، غرق شادی باشد

ماه من...

غصه اگر هست ،بگو تا باشد

معنی خوشبختی ، بودن اندوه است

این همه غصه و غم

این همه شادی و شور

چه بخواهی و چه نه ، میوه یک باغند

همه را باهم و با عشق بچین ، ولی از یاد مبر

پشت هر کوه بلند

سبزه زاری است پر از یاد خدا

و در آن باز کسی می خواند

که خدا هست

خدا هست

خدا هست هنوز...!!!

/ 0 نظر / 9 بازدید