پروردگارا

 

پروردگارا

 

مرا بینشی عطا فرما تا تو را بشناسم

 

و دانش عطا فرما تا خود را بشناسم

 

مرا صحتی عطا فرما تا از کار لذت ببرم

 

و ثروتی عطا فرما تا محتاج نباشم

 

مرا نیرویی عطا فرما تا در نبرد زندگی فائق شوم

 

و همتی عطا فرما تا گناه نکنیم

 

مرا صبری عطا فرما تا سختی ها رو تحمل کنم

 

و طبعی عطا فرما که با مردم بسازم

 

مرا بزرگواری عطا فرما که با دشمنم مدارا کنم

 

و بینشی عطا فرما تا زیباییهای جهان را ببینم

 

مرا عشقی عطا فرما تا تو و همه را دوست بدارم

 

و سعادتی عطا فرما تا خدمتگذار دیگران باشم

 

مرا ایمانی عطا فرما تا اوامرت را اطاعت کنم

 

و امیدی عطا فرما تا از ترس و اضطراب بر کنار باشم

 

مرا عقلی عطا فرما تا از خود نگویم

 

و معنویتی عطا فرما تا زندگی معنی داشته باشد

 

.................آه خدایا ................

 

سوال ؟

 

گروهی خدا را از روی ترس عبادت میکنند که این عبادت بردگان است

 

گروهی خدا را به امید بخشش پرستش میکنند که این پرستش بازرگانان است

 

گروهی خدا را از روی سپاسگذاری میپرستند که این پرستش آزادگان است

 

شما جزء کدامین هستین؟

 

 

/ 1 نظر / 2 بازدید
kazhal

خدایا کمک کن بخواهمت فقط برای خودت.