گل

  خــدا نــه بــرای خــورشیــد، 
 
  نــه بــرای زمیــن! 
  بلکــه بــه خــاطــر
گلهــایــی 
  کــه بــرایمــان مــی فــرستــد، 
  چشــم بــه راه پــاســخ اســت . . .

/ 0 نظر / 2 بازدید