پروردگارا

 درمیان من توفاصله هاست،گاه می اندیشم،تومی توانی به لبخندی این


 فاصله رابرداری.توتوان بخشش داری،دست های توتوانایی آن رادارد،که مرازندگانی بخشد، چشمان توبه من شوروعشق ومستی می بخشد،وتوچون مصرع


 شعری زیبا


 سطح برجسته ای اززندگی هستی ای پروردگاربزرگ.

/ 0 نظر / 5 بازدید