خدایا....

احساس پرانتزی را دارم

 که همه ے اتفاقات خوب

 داخل آن اتفاق مے افتد .

آری ؛ خدا را مهمان قلب کوچکم  کرده ام ...

 

/ 3 نظر / 2 بازدید
حامد

وقتی تنها شدی بدون که خداهمه روبیرون کرده تا خودت باشی وخودش.... پستتون خیلی قشنگ بود

حامد

وقتی تنها شدی بدون که خداهمه روبیرون کرده تا خودت باشی وخودش.... پستتون خیلی قشنگ بود

حامد

وقتی تنها شدی بدون که خداهمه روبیرون کرده تا خودت باشی وخودش.... پستتون خیلی قشنگ بود