خدایا عاشقتم...

خداجونم

خدای مهربان من

بخاطر همه چیز شکرت

خدایا بخاطر همه چیزایی که بهم دادی شکرت

خدایا بخاطر همه چیزایی که بهم ندادی شکرت

خدایا بخاطر همه چیزایی که ازم نگرفتی شکرت

خدایا بخاطر همه چیزایی که ازم گرفتی شکرت

خدایا بخاطر همه چیزایی که میخوای بهم بدی شکرت

خدایا بخاطر همه چیزایی که نمیخوای بهم بدی شکرت

خدایا بخاطر همه چیزایی که میخوای ازم بگیری شکرت

خدایا بخاطر همه چیزایی که نمیخوای ازم بگیری شکرت

خدایا بخاطر همه چیز و هیچ چیز شکرت

خدایا بخاطر همه مهربونیات شکرت

خدایا بخاطر پیشرفتم شکرت

خدایا بخاطر پسترفتم شکرت

خدایا شکرت

خدایا خداجونم عاشقتم

خدایا خیلی دوستت دارم

خدایا آغوشت رو میخوام

خدایا عاشقتم . . .

/ 0 نظر / 3 بازدید