خدا...

 

هنوز آخرین جمله ی خدا تو گوشم زنگ می زند :
“از قلب کوچک تو تا من یک راه مستقیم است ؛ اگر گم شدی از این راه بیا …”
بلند شو ، از دلت شروع کن …
 

/ 4 نظر / 11 بازدید
مازیار

همیشه باور داشتن یک قدم بالاتر از دوست داشتن است..

مهاجر

دست به قلمت وحرفهای دلت قشنگه ا

امیری

تمــام ِ غصـه هـاے دنیـآ را مے تـوان با یک جمله تحـمل کرد :خدایــا ! مے دانــم کـه مے بینـے .