سخن بارانی :

چشمامو رو هم می ذارم و واسه یه لحظه اطرافمو نگاه می کنم .تک تک کسایی که جلوی چشام از دست 

دادم . همه رفتن و الان تنها کسی که برام مونده تویی . این روزها احساس نزدیکی بیشتری بهت می کنم .

کاش همه ی عمر مهمونت بودم . کاش تو همه ی مهمونیا مثل تو ازم پذیرایی می کردن . یه جوری که نه من

احساس غریبی و تنهایی بکنم و نه صاحب اون مهمونی فقط بخاطر انجام وظیفه ازم پذیرایی کنه .

کاش همه خدا بودن و واسم خدایی می کردن .

/ 0 نظر / 3 بازدید