دیدن مقصود در خواب

از على - علیه السلام - روایت شده است که :

هر کس بخواهد در خوابش به او نماید آن چه خواهد، پیش از خوابیدن شش رکعت نماز بخواند در رکعت اول حمد یکبار، والشمس هفت بار و در رکعت دوم حمد یکبار، و اللیل هفت بار و در رکعت سوم حمد یکبار، والضحى هفت بار و در رکعت چهارم حمد یکبار، الم نشرح هفت بار، و در رکعت پنجم حمد یکبار، والتین هفت بار، و در رکعت ششم حمد یکبار، انا انزلناه هفت بار و وقتى نماز را تمام کرد خدا را ثنا گوید و صلوات بر پیغمبرش فرستد و آن گاه گوید:

اللهم رب محمد و رب ابراهیم و موسى . رب اسحق و یعقوب و رب جبراییل و میکاییل و اسرافیل و عزراییل و منزل التورات و الانجیل و الزبور و الفرقان العظیم اءرنى فى منامى اللیلة ما اءنت اعلم به منى

اگر در شب یکم تا سوم خواب دید که بهتر وگرنه به هفتم نرسد که به مقصود رسد.

/ 0 نظر / 3 بازدید